Grof® Legacy Training je založen na výzkumu Stanislava Grofa týkajícího se psychedelické terapie, holotropního dýchání, transpersonální psychologie a psychospirituální krize. Jeho práce byla publikována ve dvou komplexních svazcích „The Way of the Psychonaut: Encyclopedia for Inner Journeys“, video kurzech, přednáškách, rozhovorech a mnoha knihách.
Účastníci tohoto výcviku budou rozvíjet teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které jsou výsledkem více než 60 let výzkumu holotropních stavů vědomí – rozsáhlé kategorie rozšířených stavů vědomí, které mají léčivý, transformativní, heuristický a evoluční potenciál. Holotropní stavy identifikoval a označil Stanislav Grof; termín holotropní znamená doslova „směřující k celistvosti“.
“Holotropní” je nové slovo (neologismus), které se skládá ze dvou řeckých slov – “holos”, což znamená celek a “trepo / trepein”, což znamená pohybovat se, směřovat nebo být něčím přitahován. Holotropní souvisí s běžně používaným termínem heliotropismus – vlastnost rostlin se vždy pohybovat ve směru slunce. Holotropní stavy vědomí, které budou účastníci našeho výcviku studovat, jsou společným jmenovatelem jevů, které jsou podstatné pro zdravotní a emoční poruchy lidské psychiky.

 

http://www.thewayofthepsychonaut.com

Výcvik autorizovaný v rámci Grof® Legacy Training bude probíhat v různých zemích nebo regionech světa podle přestav Stanislava Grofa. V rámci výcviku GROF® Legacy Training budou zkušenosti a instrukce v oblasti holotropního dýchání poskytovány z důvodů legální ochranné známky pod značkou GROF® Breathwork. Přestože GROF® Legacy Training jmenuje školitele, kteří byli známi jako výjimeční nositelé jeho práce, neodpovídá za jednotlivé vzdělávací programy, obsah jejich webových stránek, jejich soulad s právními předpisy různých zemí ani za jednání či opomenutí jejich školitelů nebo praktikantů.

NÁPLNÍ STUDIA BUDE:
– Role sittera, zažívajícího a účastníka psychedelických sezení
– Podpora osob v psychospirituální krizi
– Role dýchajícího, sittera a facilitátora Grofova dýchání (GROF® Breathwork)
– Studium transpersonální psychologie a psychoterapie
– Doprovázení osob v procesu umírání
– Studium archetypální astrologie pro práci s holotropními stavy vědomí

Hlavní kvalita výcviku bude pochopitelně záviset na zkušenostech a teoretických a praktických znalostech učitelů, kteří kurzy vedou. Grof® Legacy Training poskytne Stanislavovy bohaté zdroje jak učitelům, tak studentům ze šedesátiletého výzkumu vědomí. Mezi tyto zdroje patří knihy, videa, prezentace, články, obrazy, filmy, audio a videokurzy, ke kterým poskytuje svolení.

Máte zájem o výcvik?

S potěšením oznamujeme, že jsme obdrželi od Stanislava Grofa povolení vést výcvik v České Republice. Více o připravovaném výcviku Grof Legacy Training v České Republice