Holotropní dýchání – principy, historie, přínosy a rizika – minikonference

Úvod / Holotropní dýchání – principy, historie, přínosy a rizika – minikonference

Ludmila Chrášťanská: Holotropní dýchání – historie, principy a praxe metody

Historie vzniku metody, základní principy, etika a postupy vytvořené Stanislavem a Christinou Grofovými pro práci se změněnými stavy vědomí.

O autorce

Ludmila Chřásťanská založila a od roku 1994 vede centrum osobního rozvoje v Nesměni. Má výcvik v holotropním dýchání u Prof. Grofa, kterému několikrát asistovala na workshopech v Brazílii, Itálii a Švýcarsku. V roce 1992 byla českou koordinátorkou Mezinárodní transpersonální konference v Praze. Je učitelkou a mentorkou tanců univerzálního míru, které studovala v Německu a Švýcarsku, mimo jiné i u Neila Douglas-Klotze. Absolvovala zážitkový cyklus Star Gate – tradiční techniky sebepoznání původních kultur Severní a Jižní Ameriky – pod vedením lektorů z těchto etnik. Má výcvik v sufisoulworku u Mariam Baker, které se také říká „porodní bába duší.“ Baví ji spojování různých duchovních cest a cítí se být inspirovaná k vedení rituálů pro mladistvé a pro ženy. Učila se od Jyoti, od šamanů v Brazílii a v Peru, má i indiánského učitele. Své dovolené většinou trávila na vipassana nebo sufi retreatech. V poslední době víc odpočívá, užívá si „babičkovské“ role a stárnutí 🙂 a snaží se předávat druhým to, co se v životě naučila.

Milan Hrabánek: Uplatnění přístupu transpersonální psychologie v léčbě PTSD

V době, kdy máme jen malé omezené možnosti léčby tak závažné poruchy, jakou bezesporu post-traumatická stresová porucha (PTSD) je, se v rámci léčebných postupů v centru Holos osvědčila technika léčby holotropním dýcháním v kombinaci s ostatními transpersonálními technikami vč. expresivních terapeutických technik. V rámci přednášky bude zmíněn historický vývoj PTSD, diagnostická kritéria pro PTSD dle Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (DSM V), posttraumatický rozvoj a jeho přísliby a rizika, sestavení terapeutického plánu klienta z pohledu transpersonálního psychiatra. Zmíněna bude spolupráce s Univerzitou obrany ČR, hledání nástrojů pro snížení rizika výskytu PTSD u důstojníků Armády ČR. Popsány budou příkladové kazuistiky z praxe – PTSD u veteránů z Afghánistánu, PTSD po špatně vedené ceremonii s ayahuascou, PTSD po anestézii.

O autorovi

Milan Hrabánek je lékař, psychiatr a transpersonální psychoterapeut s téměř třicetiletou praxí v oboru, výzkumník, univerzitní učitel. Ve spolupráci s prof. Stanislavem Grofem vedl v letech 1995 – 1999 Grof Transpersonal Training na celosvětové úrovni. V posledních letech je blízkým spolupracovníkem a asistentem prof. Grofa pro Českou republiku a Polsko při organizování jeho programu. Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které pomáhá lidem v krizových životních situacích, v psychospirituální krizi a lidem se závislostí. Je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, je držitelem certifikátů pro terapeutické využití transpersonálních technik, například Sandplay od Institutu expresivních terapií v Austrálii a výcviku léčby duševních poruch a závislostí v San Diego v Kalifornii. Je spolupořadatelem řady konferencí, např. Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017, konference k 75. Výročí objevení LSD, celosvětového projektu Holotropic ART. Je spoluautorem filmu o psychospirituální krizi “Z temnoty duše… světlo”.

Michael Vančura: Kde psychedelika nebyla “s nohama na Zemi”, tam pomůže holotropní dýchání

Holotropní dýchání jako nástroj strategické aktualizace a znovunavození rozšířeného stavu vědomí. V prezentaci budou v úvodu explorovány důsledky používání psychedelik v nepřiměřeném kontextu, včetně zkušenosti „bad trip“ BT. Příspěvek bude specificky zaměřen na problematiku „bad tripu“ s použitím ilustrativních mikrokazuistik. Důsledky BT lze rozdělit do několika různých podob, např. flashbacky, psychospirituální krize atd. Za důležité je považováno pozitivní přerámcování BT jako příležitosti, kterou je možno následně využít v integrační práci. Na základě teoretického vysvětlení flashbacků bude vysvětlena úloha holotropního dýchání. Kazuistická ukázka, doplněná videozáznamem výpovědi klienta, pomůže celé téma zpřítomnit a ukázat důležité elementy.

O autorovi

Michael Vančura je psycholog a psychoterapeut, zakladatel center Diabasis a Riaps, která nabízí podporu lidem v psychospirituální krizi a náročných životních situacích. Je certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání, vedle toho má výcvik v hypnóze, bodyterapii, psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie, výcviky v krizové intervenci, systemické rodinné terapii a další. Má dlouholetou praxi v práci v psychiatrických zařízeních, v současnosti působí jako privátní psychoterapeut. S rozšířenými stavy vědomí terapeuticky pracuje třetí desítku let.

Stanislav Kudrle: Alternativní přístup k závislosti

Alternativou k obvyklému bio-psycho-sociálnímu modelu závislosti může být rozšíření pohledu na problematiku z pozice transpersonální psychologie a obohacení o aspekty spirituální. Součástí prezentace bude sdílenítéměř třicetileté zkušenosti s využitím Holotropního dýcháníTM v léčbě závislých. Dále budou součástí i změny pohledu na závislost v širších souvislostech, které autor získal díky této intenzivní práci v dlouhodobých terapiích. Součástí bilance této práce bude srovnání poznatků z klinického prostředí, terapeutické komunity a následné ambulantní péče. Prezentace bude ilustrována příklady z praxe.

O autorovi

Stanislav Kudrle zahájil profesní kariéru psychiatra a později adiktologa před více než 30 lety. Postupně pracoval na všech stupních léčby – ambulance, první kontakt s drogově, herně, lékově či alkoholově závislými, detoxikace, ústavní léčba, komunitní léčba, ambulantní léčba a doléčování. Od roku 2006 pracuje v soukromé praxi jako ambulantní psychiatr s programem dlouhodobého doléčování. Ve Fakultní nemocnici v Plzni vytvořil léčebný program s využitím transpersonální psychologie a holotropního dýchání a zasloužil se o aplikaci této metody do klinické praxe léčby závislých. Byl v poradním sboru ministra zdravotnictví ČR pro drogovou problematiku.Kromě psychiatrického vzdělání absolvoval psychoterapeutické, bodyterapeutické a supervizní výcviky. m.j. SUR, mezinárodní výcvik IEDATTP v psychoterapii závislostí, je vůbec prvním českým certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání. Vyučoval na LF UK v Plzni a jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Spolupracoval s Českou televizí na několika vzdělávacích projektech.

Miroslav Kašpar: Touha po Grofově první matrici v kontextu současné ekologické situace

Oblouk od prodírání se spiritualitou v době socialismu až k prvnímu holotropnímu dýchání v květnu 1989. Volné navázání na témata Stanislava Grofa původ válek, revolucí a ,,totalit“ s dnešní aktuální situací hledání ráje návratu do první matrice, vyhlašování bezzásahových zón, ideálního životního prostředí a dokonalého právního řádu.

O autorovi

Míra Kašpar je původní profesí lesnický inženýr. Jeho práce s klienty je postavená na dlouholetých zkušenostech z praxe různých tělesných i duchovních cvičení. Po 90. roce tyto zkušenosti prohloubil výcvik v Holotropním dýchání u prof. Grofa a možnost učit se od lidí, kteří se pohybovali v podobných rovinách v USA, např. Michaela Harnera a Angeles Arriene. Své klienty provází holotropním dýcháním, výrobou šamanských bubnů, chozením po žhavém uhlí, potním chýšemi a dalšími nástroji šamanské praxe již třicet let v cetru Skřidla v jižních Čechách.

Jitka Badoučková: Holotropní dýchání, zvířata a poezie

Srnčí mládě

V jeteli dřímá srnčí mládě,
do hněda krásně zbarvené,
jak vykoupané v čokoládě,
nesahat pozor, ne ne ne!

Stočené leží do klubíčka,
pořád se dívá na mámu.
Však srna s láskou si ho hýčká
a vítr vůně šeptá mu.

Slabikář pachů teď už zvládá,
zdolal i těžké začátky.
Máma, co má ho tak moc ráda,
čte mu z něj srnčí pohádky.

Léto nám přináší dar zrání.
Zastav ten kombajn před jízdou.
Polož, anděli slitování
dlaň na pelech i na hnízdo.

Už těžké stroje k lukám míří,
sekačky k lukám vyjíždí.
Už duní zem a prach se víří,
už praská domek hlemýždí.

Umírá cvrček, zajíc, hádě,
a skřivani i s vajíčky,
k zemi se tiskne srnčí mládě,
s balvany hrůzy pod víčky.

Ostrý kov, který nepromíjí,
jako meč sviští nad lánem
a v mžiku rozdrtí mu šíji
a drobné nožky přeláme.

Sám v krvi leží tu a sténá,
stroje se vrací do vísek.
Člověče hodný toho jména,
pamatuj: všechno vrací se.

Celé dny srna bloudí mlázím,
a pro své mládě naříká,
klid ani v noci nenachází,
jako by spala na dýkách.

Vždycky když srnčí máma pláče,
ztěžkne víc břemeno tvých vin.
Na chleba tvůj a na koláče,
dopadá shůry další stín.

Pole jak otevřená rána,
si žádá lék a pohoupat.
Moudrost však už ti není dána,
Dál liješ jedy do poupat.

Karty, co prohrávají, mícháš.
Nevidíš srnku pod slámou.
Lhostejnost, chtivost, hloupost, pýcha,
i tobě nohy zpřelámou.

O autorce

Původním povoláním učitelka češtiny a angličtiny, dnes soudní tlumočnice italštiny a překladatelka angličtiny. Od roku 1996 certifikovaná instruktorka holotropního dýchání. Pokročilý stupeň (Advanced Grade) instruktorky holotropního dýchání získán r. 2000. Diplomovaná terapeutka reinkarnační regrese.Přímá spolupracovnice MUDr. Stanislava Grofa, která s ním zavedla holotropní dýchání do Itálie a pořádala tam pro něj kompletní cyklus výcvikových modulů. Řadu let oficiální zástupkyně Stanislava Grofa pro ČR a Slovensko. Básnířka a textařka.

Magdalena Šimečková: Cesta facilitátora

Nejvýznamnějším aspektem jakéhokoliv terapeutického vztahu, je pro hledajícího pocit bezpečí a důvěry v průvodce. Práce s klienty v rozšířených stavech vědomí klade na facilitátora nebývalé nároky na jeho integritu, opravdovost a hluboce zakotvený etický kodex. Cesta facilitátora je nekončící praxí, vynáší na povrch mimo jiné témata sebehodnoty, osobních hranic nebo moci. Schopnost skutečně upřímně reflektovat svůj osobní proces a zároveň jednat v nejlepším zájmu klienta, je základním stavebním kamenem této praxe. Jak zůstat v kontaktu se sebou, jaké nástroje použít, abychom tváří v tvář klientově zranitelnosti z okamžiku na okamžik jednali v zájmu rozvinutí jeho celistvosti? Rozšířené stavy vědomí přinášejí specifické otázky a situace ve vztahu k přenosu a protipřenosu.

O autorce

Magdalena Šimečková vystudovala sociální práci s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě. Ještě během studií se začala aktivně věnovat práci s rodinným systémem rozšířeným o chlupatého, čtyřnohého člena. Je etologický a behaviorální poradce pro psy s poruchami chování. Od roku 2011 je certifikovanou facilitátorkou holotropního dýchání. Věnuje se terapeutickým systémům orientovaným na tělo Pesso-Boyden psychomotorická terapie a Biosyntéza.

Jiřina Macháčková: Psychické trauma, retraumatizace a vnímání hranic v holotropním dýchání

O růstu ke slovu Stop! a probematice vyžádané a nevyžádané práce s tělem nástrojem tzv. bodyworku v rámci metody holotropního dýchání.

Součástí metody holotropního dýchání je mimo jiné i práce s psychickým materiálem traumatického charakteru, který může rozšířený stav vědomí navozený metodou zvědomit. Lidé se nedělí na traumatizované a netraumatizované jedince, větší čí menší míru psychické zátěže v podobě traumatických zkušeností si v sobě neseme pravděpodobně každý. Výzvou je, že tyto zkušenosti jsou skryté pod hladinou běžného vědomí, odkud mohou často velmi zásadně ovlivňovat každodenní život. Práce v rozšířených stavech vědomí nabízí velký potenciál k vyrovnání se s traumatickými zkušenostmi a uzdravení. Na druhou stranu se v ní skrývá riziko retraumatizace. Zejména lidé s narušeným vnímáním hranic fyzickým a emočním zneužíváním, ať již se sexuálním podtextem či nikoliv, mohou reagovat na nedostatečně vědomou podporu formou práce s tělem (tzv. bodywork) v procesu holotropního dýchání opakováním nebo tzv. znovusehráváním traumatické zkušenosti místo průlomu k uzdravení. Mimo to práce s traumatickým materiálem vyžaduje v klientech vybudování určité psychické kapacity ke zvládnutí interakce s intenzivní psychickou bolestí. Tento proces vyžaduje podporu a čas, který je v práci s traumatickou zkušeností nutno respektovat. V kontextu práce s holotropním dýcháním budu tuto dynamiku dokumentovat na několika kazuistikách.

O autorce

Dlouholetou profesí Jiřiny Macháčkové je odborná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména dekontaminace podzemní vody. Nicméně už na začátku devadesátých let ji zaujala přírodní filozofie prof. Zdeňka Neubauera a psychospirituální technika holotropního dýchání. Ta se v uplynulých jedenácti letech stala součástí jejího života natolik, že prošla výcvikem pro lektory této metody a v současnosti již čtyři roky provází klienty a klientky touto sebezkušenostní technikou s terapeutickým potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. Vedle to prošla dlouhodobými výcviky v párové a ženské tantře, regresní a systemické terapii a setkala se se šamanskými postupy. Provází ženské kruhy, lekce intuitivního tance a zabývá se terapií ženských reprodukčních traumat. Pro svou práci v oblasti kontaminace životního prostředí a péče o lidskou duší nalezla výraz “Ekologie duše a světa”. Je členkou Evropské asociace holotropního dýchání.

Martin Ďuriš: Pohybová holotropná integrácia: Tekuté Telo – od zamrznutia k pohybu

Pohyb je nepriateľ strachu. Toto je motom mnohých pohybovo-tanečných terapií, ktoré sa hlbšie zaoberajú traumou, ktorá je ukrytá hlboko v tele a psyché. Tento príspevok bude o predstavení niektorých techník a princípov, ktoré majú v úcte tekutú, vodnú esenciu nášho tela a zároveň nás kontaktujú na naše hlbšie zdroje sily a pevnosti.
Posilňovanie našej integrity a autonómie je absolútnym základom pre naše vlastné zdravie. Ale aj pre naše vedomé a hravé vzťahy, čo je považované mnohými lekármi po celom svete za esenciu harmónie a celkového zdravia. Povieme si niečo o výskume tela, pohybu a vzťahov Dr.Bruce Liptona, Dr.Petera Levina alebo Dr.Gábora Matého, ktorí su považovaný za leadrov na poli psycho-somatiky. A dáme to celé do kontextu Awareness Positioning System, holotropnej praxe, ktorá nás pozýva do vedomej, stelesnenej interakcie s vonkajšou realitou.

O autorovi

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia. Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce. Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

Pavel Ševčík: Astro-psychologické aspekty holotropního dýchání

Moderní astrologie je nástroj pro mapování osobnostních rysů, aktuálních vlivů archetypálních sil na jedince a společnost a nástroj pro predikci dynamiky osobního rozvoje, který může přispět k vhodnému načasování a integraci zážitků z holotropních stavů vědomí. Po mnoha tisících holotropních sezeních a společné práci Stanislava Grofa s Richardem Tarnasem se ukazuje korelace mezi hlubinnými materiály psyché a astrologickými aspekty a tranzity. Hlavní roli hrají především 4 pomalé planety; Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Jaký přínos mohou mít tato zjištění pro náš osobní rozvoj?

O autorovi

Pavel Ševčík je certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání, zabývá se transpersonální psychologií, astrologií, individuální sebepoznávací terapií a aplikováním těchto přístupů do propojení osobního a profesního života v podobě témat jako jsou work-life balance nebo transpersonální koučink. Při bohaté cestě osobního rozvoje od 90.let prošel studiem fyziky, techniky, byznys aktivitami, projekt manažerskou praxí, studiem astrologie, ale především léčivými tradicemi mnoha kultur. Absolvoval výcvik Grof Transpersonal Training a je aktivním organizátorem příležitostí osobního rozvoje.